Geschiedenis van deze beschikking:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-05-2010   Intrekking Stcrt. 2010, 5965 Stcrt. 2010, 5965
01-01-2005   Nieuwe regeling Stcrt. 2004, 250 Stcrt. 2004, 250

 

 

BESCHIKKING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2004, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/URP/04/84801b, houdende aanwijzing van de adviserende instelling in het kader van de uitvoering van de Wet werk en inkomen kunstenaars

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 35, eerste lid, van de Wet werk en inkomen kunstenaars;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De Stichting Kunstenaars & CO te Amsterdam ¹ wordt aangewezen als instelling die tot taak heeft het college in het kader van de uitvoering van de Wet werk en inkomen kunstenaars van advies te dienen of:
a. de aanvraag is ingediend door een kunstenaar en of aan de eisen, bedoeld in de artikel 8, onderdeel b en c, van de Wet werk en inkomen kunstenaars, is voldaan;
b. de uitkering moet worden beëindigd om de reden, bedoeld in artikel 11, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet werk en inkomen kunstenaars;
c. het aanbieden van een voorziening als bedoeld in artikel 21 van de Wet werk en inkomen kunstenaars noodzakelijk is;
d. verblijf in het buitenland als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de Wet werk en inkomen kunstenaars noodzakelijk is in verband met de beroepsuitoefening als kunstenaar.

1. Stichting Kunstenaars & CO, Nieuwe Herengracht 119, postbus 2617, 1000 CP Amsterdam, 0900-5352599 (€|0,10 pm), www.kunstenaarsenco.nl, red.

 

Art. 2.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 

 

     Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 17 december 2004.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H.A.L. van Hoof
.