Geschiedenis van deze beschikking:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2012   Intrekking Stb. 2011, 645 Stb. 2011, 645
01-05-2010   Nieuwe regeling Stcrt. 2010, 5965 Stcrt. 2010, 5965

 

 

BESCHIKKING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 april 2010, Directie Inkomensverzekeringen- en voorzieningen, nr. IVV/I/2010/7404, tot aanwijzing adviserende instelling Wet werk en inkomen kunstenaars

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 35, eerste lid, van de Wet werk en inkomen kunstenaars;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De Stichting Cultuur & Ondernemen te Amsterdam ¹ wordt aangewezen als instelling die tot taak heeft het college in het kader van de uitvoering van de Wet werk en inkomen kunstenaars van advies te dienen of:
a. de aanvraag is ingediend door een kunstenaar en of aan de eisen, bedoeld in de artikel 8, onderdeel b en c, van de Wet werk en inkomen kunstenaars, is voldaan;
b. de uitkering moet worden beëindigd om de reden, bedoeld in artikel 11, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet werk en inkomen kunstenaars;
c. het aanbieden van een voorziening als bedoeld in artikel 21 van de Wet werk en inkomen kunstenaars noodzakelijk is;
d. verblijf in het buitenland als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de Wet werk en inkomen kunstenaars noodzakelijk is in verband met de beroepsuitoefening als kunstenaar.

1. Stichting Cultuur-Ondernemen, Nieuwe Herengracht 119, postbus 2617, 1000 CP Amsterdam, 020-5352500, www.cultuur-ondernemen.nl, red.

 

Art. 2.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 mei 2010 en treedt per deze datum in de plaats van de Beschikking van 17 december 2004, nr. W&B/URP/04/84801b (Staatscourant 27 december 2004, nr. 250, pag. 40).

 

 

     Deze beschikking zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 12 april 2010.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
.

 

 

 

TOELICHTING
[12 april 2010]

 

     Per 1 januari 2005, de datum van inwerkingtreding van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik), is de Stichting Kunstenaars & CO aangewezen als adviserende instelling als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Wwik.
     De Stichting Kunstenaars & CO te Amsterdam vormt vanaf 1 mei 2010 samen met de Stichting Kunst & Zaken te Rotterdam één organisatie onder de naam Stichting Cultuur & Ondernemen te Amsterdam, met als doelstelling het ondernemend vermogen van de culturele en creatieve sector versterken.
     Deze samenvoeging brengt geen verandering in de uitvoeringstaak als adviserende instelling, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Wwik. Wel wordt naar aanleiding van de samenvoeging in deze beschikking geregeld dat de formele verantwoordelijkheid voor deze taak per 1 mei 2010 overgaat van de Stichting Kunstenaars & CO naar de Stichting Cultuur & Ondernemen.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
.