Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2019   Wijziging Stcrt. 2018, 68157 Stcrt. 2018, 68157
01-07-2017   Wijziging Stcrt. 2017, 34423 Stcrt. 2017, 34423
01-01-2015   Nieuwe regeling Stcrt. 2014, 36337 Stcrt. 2014, 36337

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2014, 2014-0000185641, tot vaststelling van de Regeling vrijwilligerswerk in de Werkloosheidswet (Regeling vrijwilligerswerk in de WW)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 8, zesde lid, van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
- algemeen nut beogende instelling: instelling die op grond van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de daarop berustende bepalingen, door de inspecteur als zodanig is aangemerkt;
- algemeen nuttige activiteiten: activiteiten die niet tegen commerciële tarieven worden verricht en die erop zijn gericht de doelstelling van een algemeen belang beogende organisatie of instelling te verwezenlijken of te bevorderen;
- onbetaalde arbeid: werkzaamheden waar geen vergoedingen of verstrekkingen tegenover staan waarvan de gezamenlijke waarde hoger is dan de bedragen, genoemd in artikel 2, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964;
- organisatie of instelling zonder winstoogmerk: organisatie of instelling die niet aan een winstbelasting is onderworpen dan wel daarvan is vrijgesteld en die, daadwerkelijk blijkend uit zowel eigen regelgeving als uit de feitelijke werkzaamheden van overwegend algemeen nuttige activiteiten, nagenoeg uitsluitend het algemeen belang dient;
- sociaal belang behartigende instelling: instelling als bedoeld in artikel 5c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
- steunstichting SBBI: ¹ instelling als bedoeld in artikel 5d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de daarop berustende bepalingen, die door de inspecteur als zodanig bekend is gemaakt;
- werklocatie: een vestiging van de instelling indien de desbetreffende instelling meer dan één vestiging heeft.

1. SBBI: sociaal belang behartigende instelling, red.

 

Art. 2. Vrijwilligerswerk
-1. Er is sprake van vrijwilligerswerk als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Werkloosheidswet, indien:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.