Geschiedenis van deze beleidsregels:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
18-05-2016   Nieuwe regeling Stcrt. 2016, 24765 Stcrt. 2016, 24765

 

 

    Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op het bepaalde in artikel 65f Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 67d Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; artikelen 26 lid 1 en 34 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; artikelen 2:18 en 3:66 Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, artikel 76 Werkloosheidswet en artikel 30a Wet Suwi ¹

1. Redactie: lees: Gelet op de artikelen 65f van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 26, eerste lid, en 34 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 67d van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 2:18 en 3:66 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 76 van de Werkloosheidswet en 30a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;.

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begrippen
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
- certificaat of diploma: een door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) dan wel door een landelijke brancheorganisatie erkend en geregistreerd bewijs dat een persoon met goed gevolg heeft deelgenomen aan de scholing;
- dienstbetrekking: een arbeidsverhouding waarbij sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek of die op grond van artikel 4 of 5 ZW/WW voor de verzekering voor de werknemersverzekeringen daarmee wordt gelijkgesteld;
- kansberoep: een beroep waarvan het UWV heeft geoordeeld dat er een reële kans is op werkhervatting;
- relevante wetgeving:
WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
WW: Werkloosheidswet;
ZW: Ziektewet;
- scholing: het systematisch verwerven van arbeidsmarktrelevante kennis en/of vaardigheden voor de uitoefening, het behoud of het verkrijgen van een taak, functie of beroep in dienstbetrekking dan wel als zelfstandig ondernemer, waarbij het verwerven van de kennis en/of vaardigheden plaatsvindt onder begeleiding van daartoe aangestelde docenten volgens een vooraf vastgesteld programma en de opgedane kennis en/of vaardigheden worden getoetst;
- schoolbaar: de uitkeringsgerechtigde in staat is om zowel de scholing met goed gevolg af te ronden als de functie of het beroep - waar de scholing voor opleidt - in dienstbetrekking dan wel als zelfstandig ondernemer uit te voeren;
- uitkeringsgerechtigde: een persoon met recht op uitkering op grond van de WAO, WAZ, Wajong, Wet WIA, WW en ¹ ZW en recht heeft op arbeidsondersteuning;
- UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, bedoeld in artikel 2 ² van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- zelfstandig ondernemer: een natuurlijk persoon die voor eigen rekening en risico deelneemt aan het economisch verkeer.³

1. Volgens de redactie dient "en" te worden vervangen door: of.
2. Volgens de redactie dient "bedoeld in artikel 2" te worden vervangen door: genoemd in hoofdstuk 5.
3. Zie onder meer artikel 4 van de WW, WAO en ZW voor een correctie definitie van het begrip zelfstandige, red.

 

Art. 2. Noodzaak scholing
Uitkeringsgerechtigden kunnen uitsluitend met instemming van het UWV een scholing volgen als er een noodzaak tot het volgen van de scholing bestaat. De noodzaak tot het volgen van een scholing wordt beoordeeld aan de hand van deze Beleidsregel Scholing 2016. Er is sprake van een noodzaak tot het volgen van scholing als aan alle navolgende vereisten is voldaan:
a. de scholing is arbeidsmarktrelevant; en
b. de duur van de scholing overschrijdt niet het daarvoor in artikel 4 gestelde maximum; en
c. de uitkeringsgerechtigde is schoolbaar.

 

Art. 3. Arbeidsmarktrelevantie
Een scholing is arbeidsmarktrelevant als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, als aan één van de navolgende vereisten is voldaan:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.