Geschiedenis van deze beleidsregels:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-07-2015   Nieuwe regeling Stcrt. 2015, 17022 Stcrt. 2015, 17022

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op het bepaalde in artikel 4:95, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
- aanvraag van WW-uitkering: een aanvraag van WW-uitkering op grond van hoofdstuk II van de WW die voldoet aan alle vereisten die bij en krachtens de WW aan een geldige aanvraag van een dergelijke uitkering zijn gesteld. Bij voorkomende verdragsgevallen geldt dat de aanvraag vergezeld moet gaan van het EU-formulier E 301 dan wel van het SED-document U1 of U002, dan wel van bescheiden die gelijkwaardig zijn aan het genoemde EU-formulier of de genoemde SED-documenten;
- UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- WW: Werkloosheidswet.

 

Art, 2. Voorschot op eerste betaling uitkering hoofdstuk II WW
-1. De werknemer ontvangt van het UWV een voorschot op een uitkering op grond van hoofdstuk II van de WW indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
a. de werknemer heeft een aanvraag van WW-uitkering ingediend;

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.