Geschiedenis van dit reglement:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-07-2015   Nieuwe regeling Stcrt. 2015, 16862 Stcrt. 2015, 16862

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 101 van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

§ 1.  Algemeen

 

Art. 1. Begrippen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. werknemer: werknemer in de zin van de Werkloosheidswet;
b. werkgever: werkgever in de zin van de Werkloosheidswet;
c. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d. uitkering: uitkering in de zin van hoofdstuk II van de Werkloosheidswet;
e. wijzigingsformulier: een door het UWV aan de werknemer ter beschikking gesteld formulier waarop deze wijziging van de voor de beoordeling van het recht op uitkering noodzakelijke gegevens vermeldt;
f. formulier inkomstenopgave: een door het UWV aan de werknemer periodiek ter beschikking gesteld formulier waarop deze de voor de beoordeling van het recht op uitkering noodzakelijke gegevens vermeldt. Dit formulier kan ook worden verstrekt onder de benaming werkbriefje of declaratie;
g. DigiD: de voorziening, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Tijdelijk besluit nummergebruik overheidstoegangsvoorziening.

 

 

§ 2.  Controlevoorschriften

 

Art. 2. Aanvraag werkloosheidsuitkering
-1. De werknemer dient binnen één week na het intreden van de werkloosheid bij het UWV een aanvraag voor een uitkering in op de wijze zoals beschreven in de Beleidsregel elektronische communicatie UWV en de daarbij behorende bijlage.¹
-2. De aanvraag wordt door de werknemer ondertekend. Indien de aanvraag elektronisch wordt ingediend, vindt ondertekening plaats via DigiD.

1. Zie voor de bijlage artikel 2, eerste lid, van de Beleidsregel elektronische communicatie UWV, red.

 

Art. 3. Gegevensverstrekking werknemer
-1. De werknemer geeft onverwijld en uit eigen beweging aan het UWV alle feiten en omstandigheden door waarvan het hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op de uitkering. De werknemer gebruikt hiervoor het door het UWV beschikbaar gestelde wijzigingsformulier en stuurt dit formulier aan het UWV op de wijze zoals beschreven in de Beleidsregel elektronische communicatie UWV en de daarbij behorende bijlage.
-2. De werknemer

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.