Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-04-2018   Nieuwe regeling Stb. 2017, 461 Stb. 2017, 461

 

 

BESLUIT van 28 november 2017, Stb. 2017, 451, tot het bepalen van het moment en de wijze van het omzetten van het dagloon van de resterende uitkeringsrechten gebaseerd op de Werkloosheidswet zoals deze luidde vóór 1 juli 2015 (Besluit eindconversie WW)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 oktober 2017, nr. 2017-0000157109;
     Gelet op de artikelen 1b, zesde lid, en 130z, tweede lid, van de Werkloosheidswet;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 oktober 2017, nr. W12.17.0332/III);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2017, nr. 2017-0000160975;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Begripsbepaling
-1. In dit besluit wordt verstaan onder:
- arbeidsuur: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1a van de Werkloosheidswet;
- dagloon: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1b van de Werkloosheidswet;
- inkomen: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1b van de Werkloosheidswet;
- oWW-uitkering: een recht op uitkering op grond van hoofdstuk II van de Werkloosheidswet dat is toegekend vóór 1 juli 2015;
uitkering: het recht op een uitkering op grond van de uitkering: het recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet.
-2. Artikel 25 van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen is van toepassing op een recht op uitkering dat op grond van artikel 130z, tweede lid, van de Werkloosheidswet wordt omgezet.

 

Art. 2. Wijze van omzetten
-1. Indien een recht op uitkering op grond van artikel 130z, tweede lid, van de Werkloosheidswet wordt omgezet, wordt het dagloon van dat recht ambtshalve opnieuw berekend.
-2. Het dagloon van de werkloze werknemer die inkomen geniet wordt als volgt berekend:
A / B + C.
Hierbij staat:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.