Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2020   Wijziging Stb. 2019, 463 Stb. 2019, 463
25-12-2019   Wijziging Stb. 2019, 500 Stb. 2019, 500
13-12-2019 01-12-2017 Wijziging Stb. 2019, 463 Stb. 2019, 463
01-07-2019   Wijziging Stb. 2017, 270 Stb. 2017, 270
15-11-2018   Wijziging Stb. 2018, 193 Stb. 2018, 193
29-06-2018 01-12-2017
artt. 3, 5 en 6
Wijziging Stb. 2018, 193 Stb. 2018, 193
01-01-2018   Wijziging Stb. 2017, 475 Stb. 2017, 475
  Wijziging Stb. 2015, 533 Stb. 2015, 533
01-09-2017   Wijziging Stb. 2016, 390 Stb. 2016, 390
01-07-2017   Wijziging Stb. 2017, 270 Stb. 2017, 270
01-04-2017   Wijziging Stb. 2016, 390 Stb. 2016, 472
01-01-2017   Wijziging Stb. 2016, 390 Stb. 2016, 390
01-12-2016   Wijziging Stb. 2016, 390 Stb. 2016, 390
02-11-2016 01-07-2015 Wijziging Stb. 2016, 390 Stb. 2016, 390
01-01-2016 01-07-2015
art. 12h
Wijziging Stb. 2015, 533 Stb. 2015, 533
01-07-2015   Wijziging Stb. 2015, 152 Stb. 2015, 173
01-06-2014 01-06-2013
art. 5
Wijziging Stb. 2014, 177 Stb. 2014, 178
01-06-2013   Nieuwe regeling Stb. 2013, 185 Stb. 2013, 186

 

 

BESLUIT van 22 mei 2013, houdende regels in verband met het vaststellen van het dagloon op grond van de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Dagloonbesluit werknemersverzekeringen)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 februari 2013, nr. IVV/2013/10006;
     Gelet op de artikelen 15, tweede lid, van de Ziektewet, 17a, derde lid, en 45, tweede lid, van de Werkloosheidswet, 13, derde lid, en 58, derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en 14, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 19 april 2013, nr. W12.12.0048/III);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 mei 2013, nr. 2013-000055455;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemene bepalingen

 

Art. 1. Definities
-1. In dit besluit wordt verstaan onder:
a. aangiftetijdvak: het tijdvak van vier weken dan wel één maand waarop de aangifte waarop de ingehouden loonbelasting wordt afgedragen betrekking heeft dan wel, indien de werkgever over een afwijkend tijdvak aangifte doet, het tijdvak waarover loon is betaald van één maand of vier weken of herleid tot één maand of vier weken;
b. arbeidsongeschikt(heid): arbeidsongeschikt(heid) als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de WAO of volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid en gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid als bedoeld in de artikelen 4 en 5 van de Wet WIA;
c. arbeidsurenverlies: het arbeidsurenverlies, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de WW;
d. gebroken aangiftetijdvak: een aangiftetijdvak dat deels binnen en deels buiten de referteperiode, bedoeld in de artikelen 2, 12b en 13, valt;
e. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
f. minimumjeugdloonpercentage: een percentage als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de WML;
g. minimumloon: het minimumloon per maand, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de WML, gedeeld door 21,75;
h. uitkering: een uitkering op grond van de ZW, de WW, de Wet WIA, de WAO of de Wazo, met uitzondering van een uitkering op grond van artikel 4:2b van de Wazo;
i. reguliere WW-uitkering: een uitkering op grond van de WW, niet zijnde een uitkering op grond van artikel 18 of op grond van hoofdstuk IV van die wet;
j. verlof: een tussen de werkgever en werknemer voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd overeengekomen tijdvak waarin de werknemer geen arbeid jegens de werkgever verricht, met uitzondering van verlof als bedoeld in de artikelen 3:1 en 3:2 van de Wazo;
k. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
l. WAO-dagloon: het dagloon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de WAO;
m. WAO-vervolgdagloon: het vervolgdagloon, bedoeld in artikel 21b van de WAO;
n. Wazo: Wet arbeid en zorg;
o. Wazo-dagloon: het dagloon, bedoeld in artikel 3:13, tweede lid, van de Wazo;
p. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
q. WIA-dagloon: het dagloon, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Wet WIA;
r. Wfsv: Wet financiering sociale verzekeringen;
s. WML: Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
t. WW: Werkloosheidswet;
u. WW-dagloon: het dagloon, bedoeld in artikel 1b, eerste lid, van de WW;
v. ziek/ziekte: ongeschikt(heid) tot het verrichten van zijn of haar arbeid als bedoeld in artikel 19, eerste of tweede lid, van de ZW;
w. ZW: Ziektewet;
x. ZW-dagloon: het dagloon, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de ZW.
-2. Voor de toepassing van dit besluit is maandag de eerste dag van de kalenderweek en zijn de eerste vijf dagen van de kalenderweek dagloondagen.

 

 

HOOFDSTUK  2

Bepalingen voor vaststelling dagloon WW

 

Art. 2. Referteperiode voor WW
-1. Onder referteperiode wordt in dit hoofdstuk de periode verstaan van één jaar die eindigt op de laatste dag van het tweede aangiftetijdvak voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin het arbeidsurenverlies is ingetreden.
-2. In afwijking van het eerste lid is de referteperiode voor een reguliere WW-uitkering korter dan één jaar indien er in de referteperiode, bedoeld in het eerste lid, een eerder recht op een reguliere WW-uitkering is ontstaan. De referteperiode begint dan op de eerste werkloosheidsdag van dat eerdere recht en eindigt op de laatste dag van het tweede aangiftetijdvak voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin het arbeidsurenverlies is ingetreden als bedoeld in het eerste lid.
-3. In afwijking van het tweede lid eindigt de referteperiode op de dag voorafgaand aan het arbeidsurenverlies indien de eerste werkloosheidsdag van het eerdere recht is gelegen na afloop van de referteperiode als bedoeld in het tweede lid.
-4. In afwijking van het eerste lid is de referteperiode voor een reguliere WW-uitkering korter dan één jaar indien er in de referteperiode, bedoeld in het eerste lid, geen recht op loon bestond of geen loon is genoten. In dat geval is de referteperiode de periode vanaf en met inbegrip van de dag waarop de dienstbetrekking is aangevangen tot de dag waarop het arbeidsurenverlies is ingetreden.
-5. In afwijking van het eerste lid begint de referteperiode voor het dagloon van een uitkering op grond van artikel 18 van de WW op de dag waarop de dienstbetrekking is aangevangen, indien de dienstbetrekking waaruit de werknemer werkloos is geworden, is aangevangen na het begin van de referteperiode als bedoeld in het eerste lid. De referteperiode eindigt op de laatste dag van het tweede aangiftetijdvak voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin het arbeidsurenverlies is ingetreden.
-6. In afwijking van het vijfde lid eindigt de referteperiode op de dag voorafgaand aan het arbeidsurenverlies indien de desbetreffende dienstbetrekking is aangevangen na afloop van de referteperiode, bedoeld in het vijfde lid.
-7. Bij het vaststellen van het WW-dagloon van de werknemer op wie in verband met opeenvolgende verliezen van arbeidsuren artikel 2 van het Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren van toepassing is, eindigt de referteperiode, in afwijking van het eerste en tweede lid, op de laatste dag van het tweede aangiftetijdvak voorafgaand aan het aangiftetijdvak waarin het eerste verlies van arbeidsuren is ingetreden.
-8. In afwijking van het eerste tot en met derde lid wordt onder referteperiode verstaan de periode van één jaar die eindigt op de laatste dag van het aangiftetijdvak voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de arbeidsongeschiktheid is ingetreden, indien:
a. na afloop van de wachttijd, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Wet WIA, geen recht op een uitkering op grond van de Wet WIA ontstond omdat de verzekerde minder dan 35% arbeidsongeschikt was; of
b. op of na de dag waarop het tijdvak van 52 weken, bedoeld in artikel 19aa, eerste lid, van de ZW, maar voordat het tijdvak van 104 weken, bedoeld in artikel 29, vijfde lid, van die wet, is verstreken, niet langer recht op een uitkering op grond van de ZW bestond omdat de verzekerde minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
-9. In afwijking van het achtste lid eindigt de referteperiode, indien de aanspraak op uitkering berust op artikel 46 van de ZW, op de laatste dag van het aangiftetijdvak voorafgaand aan het aangiftetijdvak waarin de verzekering is geëindigd.

 

Art. 3. Loonbegrip voor WW
-1. Onder loon wordt in dit hoofdstuk verstaan loon in de zin van artikel 16 van de Wfsv genoten in de referteperiode, met dien verstande dat niet onder loon worden begrepen:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.