MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag
- Regeling vaststelling standaardpremie 2006
- Regeling vaststelling standaardpremie 2007
- Regeling vaststelling standaardpremie 2008
- Regeling vaststelling standaardpremie 2009
- Regeling vaststelling standaardpremie 2010
- Regeling vaststelling standaardpremie 2011
- Regeling vaststelling standaardpremie 2012
- Regeling vaststelling standaardpremie 2013
- Regeling vaststelling standaardpremie 2014
- Regeling vaststelling standaardpremie 2015
- Regeling vaststelling standaardpremie 2016
- Regeling vaststelling standaardpremie 2017 en aanpassing bestuursrechtelijke premies
- Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2018
- Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2019
- Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2020
- Regeling zorgverzekering

Vervallen nadere regelgeving:
- Besluit wijziging percentages drempel- en toetsingsinkomen (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
- Ziekenfondswet (vervallen)
- Zorgverzekeringswet

 

 

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2003-2004, 2004-2005, 29 762.
Handelingen II 2004-2005, blz. 2291-2322, 2323-2332, 2336-2365, 2506-2506, 2506-2507.
Kamerstukken I 2004-2005, 29 762 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L).
Handelingen I 2004-2005, blz. 1183-1263, 1301-1304.

Geschiedenis:
Staatsblad 2005, 369Staatsblad 2005, 525Staatsblad 2005, 691Staatsblad 2006, 547Staatsblad 2007, 490Staatsblad 2007, 540Staatsblad 2008, 516Staatsblad 2009, 356Staatsblad 2009, 486Staatsblad 2010, 714Staatsblad 2011, 111Staatsblad 2011, 288 Staatsblad 2011, 620Staatsblad 2012, 204Staatsblad 2012, 669Staatsblad 2013, 578Staatsblad 2014, 259Staatsblad 2016, 173Staatsblad 2016, 546Staatsblad 2017, 146Staatsblad 2018, 356.

 

 

WET van 16 juni 2005, Stb. 2005, 369, houdende regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag). Inwerkingtreding: 1 januari 2006 (Stb. 2005, 649).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat personen voor wie de premie voor een zorgverzekering in verhouding tot hun inkomen een te zware last vormt, een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. 1. [Begripsbepalingen]  [GeschiedenisMvTversie 16 juni 2005Stb. 2005, 525Stb. 2005, 691Stb. 2009, 356Stb. 2011, 111Stb. 2011, 288Stb. 2012, 204Stb. 2017, 146Stb. 2018, 356]
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders is geregeld, verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. zorgverzekering: de schadeverzekering, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet;
c. verzekerde: de persoon, bedoeld in artikel 1, onderdeel f, of in artikel 69 van de Zorgverzekeringswet, vanaf de eerste dag van de kalendermaand volgende op de maand waarin hij 18 jaar wordt, met uitzondering van de verzekerde, bedoeld in artikel 24, eerste of tweede lid, van die wet;
d. premie: een premie als bedoeld in afdeling 3.3.1 van de Zorgverzekeringswet;
e. zorgtoeslag: een tegemoetkoming in een premie dan wel in een bestuursrechtelijke premie als bedoeld in artikel 18d of 18e van de Zorgverzekeringswet en in het verplicht eigen risico, bedoeld in artikel 19 van de Zorgverzekeringswet;
f. drempelinkomen: 108% van het twaalfvoud van het voor de maand januari van het berekeningsjaar geldende in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bedoelde bedrag per maand;
g. de standaardpremie: het op grond van artikel 4 vastgestelde bedrag;
h. de normpremie: de aan de hand van het drempelinkomen en het toetsingsinkomen van de verzekerde berekende premie voor een zorgverzekering in het berekeningsjaar.
-2. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van de draagkracht op basis van het inkomen en het vermogen.

 

Art. 2. [Hoogte zorgtoeslag]  [GeschiedenisMvTversie 16 juni 2005Stb. 2005, 525Stb. 2007, 540Stb. 2008, 516Stb. 2010, 714Stb. 2011, 620]
-1. Indien de normpremie voor een verzekerde in het berekeningsjaar minder bedraagt dan de standaardpremie in dat jaar, heeft de verzekerde aanspraak op een zorgtoeslag ter grootte van dat verschil. Voor een verzekerde met een partner wordt daarbij tweemaal de standaardpremie in aanmerking genomen; in dat geval worden de verzekerde en zijn partner voor de toepassing van deze wet geacht gezamenlijk één aanspraak te hebben.
-2. De normpremie bedraagt een percentage van het drempelinkomen in het berekeningsjaar, vermeerderd met een percentage van het toetsingsinkomen van de verzekerde in dat jaar voor zover dat toetsingsinkomen het drempelinkomen te boven gaat. Voor een verzekerde met een partner wordt daarbij het gezamenlijke toetsingsinkomen in aanmerking genomen.
-3. De percentages worden voor verzekerden met een partner vastgesteld op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.