WET van 16 juni 2005, Stb. 2005, 369, houdende regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 525, houdende invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet) (wijzigt artt. 1, 2 en 6 Wzt)

BESLUIT van 9 december 2005, Stb. 2005, 649, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toelating zorginstellingen, de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (t.a.v. art. 7 Wzt)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 691, houdende wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten (wijzigt art. 1 Wzt)

WET van 20 oktober 2006, Stb. 2006, 547, tot wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met de vereenvoudiging van de procedure ter vaststelling van de standaardpremie als grondslag voor de zorgtoeslag en als gevolg hiervan een wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (t.a.v. art. 4 Wzt)

WET van 15 november 2007, Stb. 2007, 490, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico (wijzigt artt. 3 en 4 (2x) Wzt)

WET van 13 december 2007, Stb. 2007, 540, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering) (wijzigt artt. 2 en 3 Wzt)

BESLUIT van 28 november 2008, Stb. 2008, 516, houdende wijziging van het percentage van het drempelinkomen benodigd voor het berekenen van de zorgtoeslag voor verzekerden zonder partner (wijzigt art. 2 Wzt)

WET 18 juli 2009, Stb. 2009, 356, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering) (wijzigt artt. 1, 4 en 5 Wzt)

WET van 29 oktober 2009, Stb. 2009, 486, tot wijziging van enkele wetten vanwege enige technische verbeterpunten en het vervallen van een bepaling in een wijzigingswet (wijzigt art. 3 (2x) Wzt)

BESLUIT van 9 september 2010, Stb. 2010, 714, houdende wijziging van de percentages van het drempel- en toetsingsinkomen, benodigd voor de berekening van de zorgtoeslag (wijzigt art. 2 Wzt)

WET van 26 februari 2011, Stb. 2011, 111, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering) (wijzigt artt. 1 en 5 Wzt)

WET van 6 juni 2011, Stb. 2011, 288, tot wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) (wijzigt art. 1 Wzt)

BESLUIT van 6 december 2011, Stb. 2011, 620, houdende wijziging van de percentages van het drempel- en het toetsingsinkomen voor de berekening van de zorgtoeslag (Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag) (wijzigt art. 2 Wzt)

WET van 5 april 2012, Stb. 2012, 204, tot wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met de introductie van een vermogenstoets (wijzigt artt. 1 en 2a Wzt))

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 669, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (overige fiscale maatregelen 2013) (wijzigt art. 2a Wzt)

WET van 11 december 2013, Stb. 2013, 578, tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (wijzigt art. 5 Wzt)

WET van 4 juni 2014, Stb. 2014, 259, tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (wijzigt art. 4 Wzt)

WET van 8 april 2016, Stb. 2016, 173, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (wijzigt art. 5 Wzt)

WET van 21 december 2016, Stb. 2016, 546, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2017) (wijzigt art. 5 Wzt)

WET van 22 maart 2017, Stb. 2017, 146, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet Zvw 2016) (wijzigt artt. 1 en 4 Wzt)

WET van 3 oktober 2018, Stb. 2018, 356, tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018) (wijzigt art. 1 Wzt)

WET van 5 februari 2020, Stb. 2020, 67, tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2020) (wijzigt art. 5 Wzt)