Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Nieuwe regeling Stcrt. 2005, 199 Stcrt. 2005, 199

 

 

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 oktober 2005, nr. Z/F-2620417, houdende vaststelling van de standaardpremie 2006 (Regeling vaststelling standaardpremie 2006)

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De standaardpremie wordt voor het jaar 2006 vastgesteld op €|1015,00.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling standaardpremie 2006.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J.F. Hoogervorst
.

 

 

 

TOELICHTING
[10 oktober 2005]

 

Algemeen

 

     Op grond van artikel 4, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag wordt de standaardpremie voor een zorgverzekering bij ministeriële regeling vastgesteld. De hoogte van de standaardpremie is de geraamde gemiddelde nominale premie die de verzekerden naar verwachting in het berekeningsjaar voor een zorgverzekering moeten betalen, verminderd met het geraamde gemiddelde bedrag dat de verzekerden naar verwachting in het daaropvolgende jaar terugontvangen ingevolge artikel 22 van de Zorgverzekeringswet. Uitgegaan wordt van het gemiddelde bedrag van de nominale premies voor een zorgverzekering dat voor het jaar 2006 door het Centraal Planbureau is geraamd en is opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2006. Op dit bedrag wordt in mindering gebracht het gemiddelde bedrag dat de verzekerde terugontvangt ingevolge artikel 22 van de Zorgverzekeringswet (no-claimteruggaveregeling).

 

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1

     Dit artikel bepaalt de hoogte van de standaardpremie voor het jaar 2006.

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J.F. Hoogervorst
.