Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2007   Nieuwe regeling Stcrt. 2006, 250 Stcrt. 2006, 250

 

 

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2006, nr. Z/F-2735760, houdende vaststelling van de standaardpremie 2007 (Regeling vaststelling standaardpremie 2007)

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De standaardpremie wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op €|1059,00.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling standaardpremie 2007.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J.F. Hoogervorst
.

 

 

 

TOELICHTING
[15 december 2006]

 

     Op grond van artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag wordt de standaardpremie voor een zorgverzekering bij ministeriële regeling vastgesteld. De hoogte van de standaardpremie is de geraamde gemiddelde nominale premie die de verzekerden naar verwachting in het berekeningsjaar voor een zorgverzekering moeten betalen, verminderd met het geraamde gemiddelde bedrag dat een verzekerde naar verwachting in het daaropvolgende jaar terugontvangt ingevolge artikel 22 van de Zorgverzekeringswet (no-claimteruggaveregeling). Uitgegaan wordt van het gemiddelde bedrag van de nominale premies voor een zorgverzekering dat voor het jaar 2007 door het Centraal Planbureau is geraamd en is opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2007.

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J.F. Hoogervorst
.