Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2009   Nieuwe regeling Stcrt. 2008, 247
(= 2198)
Stcrt. 2008, 247
(= 2198)

 

 

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 december 2008, nr. Z/F-2897495, houdende vaststelling van de standaardpremie 2009 (Regeling vaststelling standaardpremie 2009)

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De standaardpremie wordt voor het jaar 2009 vastgesteld op €|1209,00.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling standaardpremie 2009.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink
.

 

 

 

TOELICHTING
[8 december 2008]

 

     Op grond van artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag wordt de standaardpremie voor een zorgverzekering bij ministeriële regeling vastgesteld. De hoogte van de standaardpremie is de geraamde gemiddelde nominale premie die de verzekerden naar verwachting in het berekeningsjaar voor een zorgverzekering moeten betalen, verhoogd met het geraamde gemiddelde bedrag dat een verzekerde naar verwachting in het daaropvolgende jaar betaalt ingevolge artikel 18a van de Zorgverzekeringswet (verplicht eigen risico).

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink
.