Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2010   Nieuwe regeling Stcrt. 2009, 18704 Stcrt. 2009, 18704

 

 

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2009, nr. ZF-2971027, houdende vaststelling van de standaardpremie 2010 (Regeling vaststelling standaardpremie 2010)

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De standaardpremie wordt voor het jaar 2010 vastgesteld op €|1262,00.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling standaardpremie 2010.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink
.

 

 

 

TOELICHTING
[1 december 2009]

 

     Op grond van artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag wordt de standaardpremie voor een zorgverzekering bij ministeriële regeling vastgesteld. De hoogte van de standaardpremie is de geraamde gemiddelde nominale premie die de verzekerden naar verwachting in het berekeningsjaar voor een zorgverzekering moeten betalen, verhoogd met het geraamde gemiddelde bedrag dat een verzekerde naar verwachting in het daaropvolgende jaar betaalt ingevolge artikel 19 van de Zorgverzekeringswet (verplicht eigen risico). Uitgegaan wordt van het gemiddelde bedrag van de nomimale premies voor een zorgverzekering, die voor het jaar 2010 door het Centraal Planbureau is geraamd.

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink
.