Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2012   Nieuwe regeling Stcrt. 2011, 21737 Stcrt. 2011, 21737

 

 

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 november 2011, nr. Z/F-3091396, houdende vaststelling van de standaardpremie 2012 (Regeling vaststelling standaardpremie 2012)

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De standaardpremie wordt voor het jaar 2012 vastgesteld op €|1426,00.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling standaardpremie 2012.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.I. Schippers
.

 

 

 

TOELICHTING
[24 november 2011]

 

     Op grond van artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag wordt de standaardpremie voor een zorgverzekering bij ministeriële regeling vastgesteld. De hoogte van de standaardpremie is de berekende gemiddelde nominale premie die de verzekerden in 2012 voor een zorgverzekering moeten betalen (€|1291,-), verhoogd met het geraamde gemiddelde bedrag dat een verzekerde naar verwachting betaalt ingevolge artikel 19 van de Zorgverzekeringswet (verplicht eigen risico).
     Er wordt gerekend met het gemiddeld eigen risico dat een verzekerde die geen recht heeft op compensatie van het verplicht eigen risico, dus een niet-chronisch zieke, betaalt (€|135,-). Bij de vaststelling van de standaardpremie worden de kortingen op collectiviteitscontracten niet meegenomen.
     Het Centraal Planbureau (CPB) heeft eergenoemde gemiddelde nominale premie op basis van de werkelijke nominale premies 2012 berekend. Het CPB heeft tevens het gemiddelde bedrag dat een verzekerde aan het verplicht eigen risico in 2012 betaalt, berekend.

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.I. Schippers
.