Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

WET van 26 april 1995, Stb. 1995, 250, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht (Leemtewet Awb) (wijzigt artt. 11a en 92a Zfw)

WET van 10 juli 1995, Stb. 1995, 355, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de afschaffing van de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving, en het stellen van een dwingende termijn aan advisering (afschaffing adviesverplichtingen) (wijzigt artt. 3a, 17, 43b, 53 en 67 Zfw)

REGELING van 26 oktober 1995, Stcrt. 1995, 210, tot wijziging van de loongrens verplichte ziekenfondsverzekering, genoemd in de Ziekenfondswet, per 1 januari 1996 (wijzigt art. 3 Zfw)

REGELING van 26 oktober 1995, Stcrt. 1995, 210, tot wijziging van de inkomensgrensgrens verplichte ziekenfondsverzekering AOW-gerechtigden, genoemd in de Ziekenfondswet, per 1 januari 1996 (wijzigt art. 3 Zfw)

WET van 15 december 1995, Stb. 1995, 635, houdende vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen) (wijzigt art. 18 Zfw)

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 681, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enige andere wetten in verband met afschaffing van verzekeraarsbudgettering ten aanzien van de kosten van AWBZ-verstrekkingen (wijzigt art. 43b Zfw)

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 682, tot invoeging van een nieuw artikel 3b van de Ziekenfondswet (wijzigt artt. 3a en 3b Zfw)

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 684, tot wijziging van de Ziekenfondswet ter vereenvoudiging van de identificatie van verzekerden door het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in de verzekerdenadministratie van de ziekenfondsverzekering, alsmede om enige andere wijzigingen in die wet aan te brengen en wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter bevordering van een gelijkvormige redactie van de informatiebepalingen van de sociale ziektekostenverzekeringen (Wet sociaal-fiscaal nummer Ziekenfondswet) (wijzigt artt. 1, 3, 8i, 17, 18, 40, 42, 44, 44a, 47, 73b, 73c, 73d, 73e, 88 (2x), 89 (2x), 89a, 89b, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 en 106 Zfw)

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 686, tot wijziging van de Coördinatiewet sociale verzekering en de Werkloosheidswet (franchise Werkloosheidswet) (wijzigt art. 18 Zfw)

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 695, tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met uitbreiding van de personele werkingssfeer van de Ziekenfondswet met een bepaalde categorie van AOW-gerechtigden alsmede de samenstelling van de Ziekenfondsraad (wijzigt artt. 3 en 51 Zfw)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 690, tot regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet) (wijzigt art. 3 Zfw)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 696, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten (wijzigt art. 1 Zfw)

WET van 18 januari 1996, Stb. 1996, 80, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen (Kwaliteitswet zorginstellingen) (wijzigt artt. 1, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i en 77 Zfw)

REGELING van 21 oktober 1996, Stcrt. 1996, 206, tot wijziging van de loongrens verplichte ziekenfondsverzekering, genoemd in de Ziekenfondswet, per 1 januari 1997 (wijzigt art. 3 Zfw)

WET van 14 november 1996, Stb. 1996, 562, tot invoering van en aanpassing van wetgeving aan de Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst) (Invoeringswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek) (wijzigt art. 3 Zfw)

WET van 19 december 1996, Stb. 1996, 670, tot wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden (wijzigt art. 3 (2x) Zfw)

WET van 6 februari 1997, Stb. 1997, 63, houdende aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband met de opheffing van het adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van een aantal wetten (Aanpassingswet herziening adviesstelsel) (wijzigt art. 67 Zfw)

WET van 26 februari 1997, Stb. 1997, 96, houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (wijzigt artt. 1, 11a, 15, 73b en 78 Zfw)

WET van 24 april 1997, Stb. 1997, 178, houdende overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen) (wijzigt artt. 3 en 4 Zfw)

WET van 2 juli 1997, Stb. 1997, 305, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met de beëindiging van de medeverzekering van WSF-gerechtigden (wijzigt art. 4 (2x) Zfw)

WET van 10 oktober 1997, Stb. 1997, 488 en 488V, tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten teneinde enige nadere regels te stellen inzake de toepasselijkheid van afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van geschillen op grond van die wetten over aanspraken of daarmee overeenkomende uitkeringen (wijzigt artt. 74 en 76 Zfw)

REGELING van 24 oktober 1997, Stcrt. 1997, 208, tot wijziging van de loongrens verplichte ziekenfondsverzekering, genoemd in de Ziekenfondswet, per 1 januari 1998 (wijzigt art. 3 Zfw)

WET van 6 november 1997, Stb. 1997, 510, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet derde tranche Awb I) (wijzigt artt. 58, 61, 68, 72, 73, 81, 82 en 83 Zfw)

WET van 11 december 1997, Stb. 1997, 706, houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en enige andere wetten in verband met het integreren van het middelenbeheer van de sociale fondsen (geïntegreerd middelenbeheer) (wijzigt artt. 72a en 106a Zfw)

WET van 17 december 1997, Stb. 1997, 660, tot aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd partnerschap) (wijzigt art. 1 (2x) Zfw)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 768, houdende het onder de werkingssfeer van de wettelijke werknemersverzekeringen brengen van het overheidspersoneel (Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen) (wijzigt art. 3 (3x) Zfw)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 777, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met aanpassing van de gronden voor de ziekenfondsverzekering (herstructurering Ziekenfondswet) (wijzigt artt. 1 (2x), 2 (2x), 3 (3x), 3b, 3c, 4, 5 en 18 Zfw)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 779, tot wijziging van de regeling betreffende het verlenen van bijdragen van rijkswege aan de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van de Ziekenfondswet, en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, alsmede tot het treffen van een wettelijke basis voor het verlenen van rijksbijdragen aan de instellingen die een publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening uitvoeren (wijzigt artt. 14a (2x) en 17a (2x) Zfw)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 780, tot wijziging van de artikelen 3a en 15 van de Ziekenfondswet (wijzigt artt. 3a (4x), 15 en 93a Zfw)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 789, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997) (wijzigt art. 3 Zfw)

WET van 26 maart 1998, Stb. 1998, 203, tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland ["Koppelingswet", red.] (wijzigt artt. 1, 2, 3 en 5a Zfw)

WET van 11 juni 1998, Stb. 1998, 412, tot wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof (wijzigt art. 3 Zfw)

REGELING van 27 oktober 1998, Stcrt. 1998, 207, tot wijziging van de loongrens verplichte ziekenfondsverzekering, genoemd in de Ziekenfondswet, per 1 januari 1999 (wijzigt art. 3 Zfw)

WET van 24 december 1998, Stb. 1998, 742, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998) (wijzigt art. 3 Zfw)

WET van 24 december 1998, Stb. 1999, 16, tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen in verband met het invoeren van de aanspraak op medisch-specialistische zorg, verleend door of vanwege een ziekenhuis (wijzigt artt. 8 (2x), 44 en 45 Zfw)

WET van 28 januari 1999, Stb. 1999, 30, tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten in diverse wetten alsmede intrekking van enkele wetten die geen betekenis meer hebben (Reparatiewet I) (wijzigt artt. 3 en 8a Zfw)

WET van 27 maart 1999, Stb. 1999, 185, tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid) (wijzigt artt. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u, 1v, 1w, 1x, 1y, 1z, 3 (3x), 5, 8, 8a, 8c, 8e, 8f, 8h, 8i, 9, 11a, 13, 14, 14a, 15, 34, 35, 36, 37, 38, 38b, 39, 40, 41, 42, 43b, 44, 44a, 45, 46, 46a, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62a, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68a, 69, 70, 71, 72, 72a, 73, 73a, 73b, 73c, 74, 77, 79, 81, 86, 87, 93a, 94, 95 en 107 Zfw)

WET van 12 mei 1999, Stb. 1999, 239, tot wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking van het regresrecht in de Ziekenfondswet, alsmede enkele technische wijzigingen (Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en Zfw) (wijzigt artt. 1, 3, 3c, 14a, 15, 73b, 83b (2x) en 83d Zfw)

REGELING van 18 oktober 1999, Stcrt. 1999, 229, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ziekenfondswet en Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2000 (wijzigt artt. 3 en 3c Zfw en 9 CSV)

WET van 28 oktober 1999, Stb. 1999, 461, houdende uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale ziektekostenverzekering is aangewezen en tijdelijke wijziging van de indexering van de loongrens alsmede wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (zelfstandigen in Zfw) (wijzigt artt. 3, 3d, 4, 5, 15a, 15b, 17 en 76 Zfw)

WET van 20 januari 2000, Stb. 2000, 40, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten met het oog op de opneming in het Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het verstrekken van onware gegevens en het nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens te verstrekken (concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen) (wijzigt artt. 85, 87, 91 en 92 Zfw)

WET van 20 januari 2000, Stb. 2000, 42, tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met wijzigingen met betrekking tot de financiering van ziekenfondsen (maximering reserves ziekenfondsen) (wijzigt artt. 19 (2x), 21, 33, 41, 43, 43b, 43c en 43d Zfw)

WET van 29 juni 2000, Stb. 2000, 286, houdende intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000) (wijzigt art. 4 Zfw)

WET van 5 juli 2000, Stb. 2000, 338, tot wijziging van de artikelen 19 en 77 van de Ziekenfondswet, artikel 62 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 51 van de Wet financiering volksverzekeringen (wijzigt artt. 19 en 77 Zfw)

REGELING van 17 oktober 2000, Stcrt. 2000, 203, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ziekenfondswet en Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2001 (wijzigt artt. 3, 3c en 3d Zfw en 9 CSV)

WET van 23 november 2000, Stb. 2000, 496, tot invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en daarmee verband houdende wijziging van diverse wetten alsmede intrekking van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000) (wijzigt artt. 1, 2, 3, 4 en 5a Zfw)

WET van 13 december 2000, Stb. 2001, 21, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de naamswijziging van de Verzekeringskamer, alsmede wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde op enkele punten de verhouding van de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de Pensioen- & Verzekeringskamer nader te regelen (wijzigt artt. 17 en 43b Zfw)

WET van 13 december 2000, Stb. 2001, 23 en 23V, tot wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen (instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen) (wijzigt artt. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1j, 1k, 1l, 1l1, 1m, 1n, 1o, 1p, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u, 1v, 1w, 1x, 1x1, 1x2, 1x3, 1x4, 1x5, 1x6, 1x7, 1x8, 1x9, 1x10, 1x11, 1x12, 1x13, 1x14, 1x15, 1x16, 1y, 1z, 5, 8a, 8h, 11a, 13, 14, 14a, 15, 19, 21, 34, 36, 38, 38b, 38c, 39, 40, 41, 42, 43e, 43f, 44, 44a, 46 (2x), 46a, 47, 73b, 73c, 74, 77, 79, 83b, 84, 87, 89, 93a, 94, 95 en 96 Zfw)

WET van 13 december 2000, Stb. 2001, 67, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene (wijzigt art. 5 Zfw)

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 571, houdende aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 (Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001) (wijzigt artt. 3c, 3d, 15a, 40 en 73d Zfw)

WET van 21 december 2000, Stb. 2001, 50, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in die wet alsmede enkele wijzigingen van de Ziekenfondswet en enige andere wetten (wijzigt artt. 3 (2x), 3c, 4, 17, 40 (2x), 73d, 73e en 89 Zfw)

WET van 16 juli 2001, Stb. 2001, 386, tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (knelpunten Ziekenfondswet) (wijzigt artt. 1, 3, 3c, 3d, 3e (2x), 4, 11a, 15b (2x), 15c, 17, 43b, 43d, 77 en 93a Zfw)

WET van 27 september 2001, Stb. 2001, 481, tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) (wijzigt artt. 3a, 3c en 14a Zfw)

REGELING van 15 oktober 2001, Stcrt. 2001, 202, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ziekenfondswet en Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2002 (wijzigt artt. 3, 3c en 3d Zfw en 9 CSV)

WET van 16 november 2001, Stb. 2001, 568, tot vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg) (wijzigt art. 3 Zfw)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 625, tot invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (wijzigt artt. 1, 3c, 4, 15, 73b en 78 Zfw)

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 692, houdende enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) (wijzigt art. 15 Zfw)

WET van 18 april 2002, Stb. 2002, 241, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten teneinde onduidelijkheid omtrent het rechtsgevolg van door indicatieorganen te stellen indicaties op te heffen, alsmede wijziging van de Ziekenfondswet teneinde enkele technische verbeteringen aan te brengen (wijzigt artt. 3, 4, 17, 83a en 89 Zfw)

REGELING van 11 oktober 2002, Stcrt. 2002, 201, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ziekenfondswet en Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2003 (wijzigt artt. 3, 3c en 3d Zfw en 9 CSV)

WET van 14 november 2002, Stb. 2002, 583, tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het opheffen van de afzonderlijke kas van het Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden (opheffing kas zeelieden) (wijzigt artt. 1q, 5, 15, 19, 43b en 93a Zfw)

WET van 12 december 2002, Stb. 2002, 617, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II - Overig fiscaal pakket) (wijzigt art. 3c Zfw)

WET van 30 januari 2003, Stb. 2003, 69, tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet financiering volksverzekeringen mede in verband met het scheiden van de financiering van de beheerskosten Zfw en AWBZ (wijzigt artt. 19 en 21 Zfw)

REGELING van 10 oktober 2003, Stcrt. 2003, 203, tot wijziging van artikel 3a, tweede lid, van de Ziekenfondswet (wijzigt art. 3a Zfw)

REGELING van 14 oktober 2003, Stcrt. 2003, 203, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ziekenfondswet en Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2004 (wijzigt artt. 3, 3c en 3d Zfw en 9 CSV)

WET van 17 december 2003, Stb. 2004, 32, tot wijziging van diverse wetten op het terrein van VWS, teneinde enkele wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (technische aanpassingen van VWS-wetgeving 2003) (wijzigt artt. 89a, 89b en 93a (2x) Zfw)

WET van 5 februari 2004, Stb. 2004, 50, tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het ministerie van Justitie (Reparatiewet I Justitie) (wijzigt art. 87 Zfw)

WET van 24 juni 2004, Stb. 2004, 311, tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten) (wijzigt art. 15 Zfw)

WET van 6 juli 2004, Stb. 2004, 324, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ) (wijzigt artt. 1 en 3d Zfw)

REGELING van 18 oktober 2004, Stcrt. 2004, 209, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ziekenfondswet en Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2005 (wijzigt artt. 3, 3c en 3d Zfw en 9 CSV)

WET van 9 december 2004, Stb. 2005, 27, tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel in de sociale ziektekostenverzekering alsmede enkele andere wijzigingen (Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg) (wijzigt artt. 1 (2x), 1t, 1x7, 1x8, 1x12, 3, 8, 8a, 8f, 9, 11, 11a, 11b, 11c, 20, 42, 43f, 44, 44a, 45, 46, 46a, 47, 48, 49, 74, 77, 79, 83d en 89b (2x) Zfw)

WET van 15 december 2004, Stb. 2004, 672, tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van beroep bij de rechtbank, alsmede van hoger beroep bij het gerechtshof, in belastingzaken (Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties) (wijzigt art. 76 Zfw)

WET van 16 december 2004, Stb. 2005, 37, houdende invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen) (wijzigt artt. 1, 1a, 1s, 1u, 1x14, 15, 15b, 15d, 15e, 16, 22, 78, 80 en 81 Zfw)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 725, tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het invoeren van een no-claimteruggaaf voor verzekerden die geen of weinig gebruik hebben gemaakt van zorg waarop ingevolge die wet aanspraak bestaat (wijzigt art. 18a (3x) Zfw)

WET van 26 mei 2005, Stb. 2005, 282, tot aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb) (wijzigt art. 34 Zfw)

WET van 16 juni 2005, Stb. 2005, 347, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Ziekenfondswet in verband met invoering van een identificatieplicht bij het verkrijgen van zorg, invoering van het sofinummer in de Wtz 1998, elektronisch berichtenverkeer in de Ziekenfondswet en enige andere wijzigingen (fraudebestrijding zorgverzekeringswetten) (wijzigt artt. 3, 3d, 9a, 34, 39, 44, 45 en 83d Zfw)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 525, houdende invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet) (trekt Zfw in)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 530, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden) (wijzigt art. 73b Zfw)

WET van 20 oktober 2005, Stb. 2005, 571, tot vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen) (wijzigt artt. 1, 1a, 1z, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i, 44 en 47 Zfw)

WET van 10 november 2005, Stb. 2005, 573, houdende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt artt. 3 en 3c Zfw)

BESLUIT van 9 december 2005, Stb. 2005, 649, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toelating zorginstellingen, de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 708, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) (wijzigt artt. 16 en 83c Zfw)