Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

WET van 16 juni 2005, Stb. 2005, 358, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 525, houdende invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet) (wijzigt artt. 1, 2, 3, 6, 8, 11, 13, 14, 14a, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 34, 39, 43, 50, 57, 59, 69, 70, 86, 89, 93, 95, 99, 101, 108, 114, 120 en 124 Zvw)

BESLUIT van 9 december 2005, Stb. 2005, 649, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toelating zorginstellingen, de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (t.a.v. art. 127 Zvw)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 708, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) (wijzigt artt. 1, 40, 43, 50 en 69 Zvw)

BESCHIKKING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 januari 2006, Stb. 2006, 79, houdende plaatsing in het Staatsblad van de vernummerde en geconsolideerde tekst van de Zorgverzekeringswet (t.a.v. art. 2.4.3 van de IZvw)

WET van 7 juli 2006, Stb. 2006, 415, houdende regels inzake marktordening, doelmatigheid en beheerste kostenontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg (Wet marktordening gezondheidszorg) (wijzigt artt. 1, 25, 26, 30, 37, 38, 39, 59, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 113, 115, 116 en 123 Zvw)

WET van 20 november 2006, Stb. 2006, 605, houdende invoering van de Wet op het financieel toezicht en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht) (wijzigt artt. 31, 37, 59 en 93 (2x) Zvw)

WET van 22 november 2006, Stb. 2006, 629, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met stroomlijning van de bepalingen inzake opzegging van de zorgverzekering bij wijziging van de grondslag van de premie (wijzigt artt. 5, 7, 14 en 17 Zvw)

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 644, tot wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2006) (wijzigt artt. 1, 6, 7, 8, 13, 14, 18, 39, 44, 49, 50, 55, 75, 96, 105, 116 en 117 Zvw)

WET van 27 september 2007, Stb. 2007, 376, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten, in het kader van het versterken van de fiscale rechtshandhaving en het verkorten van beslistermijnen (versterking fiscale rechtshandhaving) (wijzigt art. 43 Zvw)

WET van 8 november 2007, Stb. 2007, 480, tot wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking van de Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht in verband met onder andere de invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht (wijzigt art. 2 Zvw)

WET van 15 november 2007, Stb. 2007, 490, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico (wijzigt artt. 1, 9, 12, 18a (2x), 19, 20 (2x), 21, 22 (2x), 23 (3x), 39 (3x), 69 (2x), 70, 87 (2x), 118a (2x) en 124 Zvw)

WET van 13 december 2007, Stb. 2007, 540, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering) (wijzigt artt. 8a, 39, 59, 59a, 60, 69 (3x), 70 (3x), 87 en 123a Zvw)

WET van 10 april 2008, Stb. 2008, 164, houdende regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) (wijzigt artt. 1, 4, 9, 14, 26, 35, 86 en 118 Zvw)

WET van 29 mei 2008, Stb. 2008, 277, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de rechtsgang bij inhouding van de bijdrage van verdragsgerechtigden (rechtsgang bronheffing verdragsgerechtigden) (wijzigt art. 69 Zvw)

WET van 12 juni 2008, Stb. 2008, 271, tot wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2008) (wijzigt artt. 7, 14, 75, 86 en 88 Zvw)

WET van 30 oktober 2008, Stb. 2008, 526, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op verzekering van bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen (wijzigt art. 122a Zvw)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 606, tot regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) (wijzigt artt. 1, 39 en 118a Zvw)

WET van 5 februari 2009, Stb. 2009, 108, tot aanpassing van enige wetten in verband met de invoering van het burgerservicenummer (Aanpassingswet burgerservicenummer) (wijzigt art. 1 Zvw)

WET van 18 juni 2009, Stb. 2009, 384, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (wijzigt art. 69 Zvw)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 265, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (wijzigt artt. 39, 69, 93, 96, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 en 117 Zvw)

WET 18 juli 2009, Stb. 2009, 356, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering) (wijzigt artt. 1, 8a, 16, 17, 18a (2x), 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 19, 20, 21, 22, 23, 34a, 39, 116, 118a en 124 Zvw)

WET van 29 oktober 2009, Stb. 2009, 486, tot wijziging van enkele wetten vanwege enige technische verbeterpunten en het vervallen van een bepaling in een wijzigingswet (wijzigt art. 118a Zvw)

WET van 23 december 2010, Stb. 2010, 867, tot wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving) (wijzigt art. 43 Zvw)

WET van 26 februari 2011, Stb. 2011, 111, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering) (wijzigt artt. 1, 3, 4, 9a, 9b, 9c, 9d, 16, 18e (2x), 18f, 18g (2x), 34a, 39, 69, 86, 96 en 116 Zvw)

WET van 31 maart 2011, Stb. 2011, 204, tot aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen (wijzigt artt. 58, 59, 59a, 60, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 75, 76, 91, 122a en 123 Zvw)

WET van 6 juni 2011, Stb. 2011, 288, tot wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) (wijzigt artt. 1 (2x), 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51 en 57 Zvw)

WET van 7 november 2011, Stb. 2011, 561, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK (wijzigt artt. 1, 39, 88, 89 en 118a Zvw)

WET van 24 november 2011, Stb. 2011, 562, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2011) (wijzigt art. 50 Zvw)

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 591, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verhoging van het verplicht eigen risico (wijzigt art. 19 Zvw)

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 596, houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG) (wijzigt artt. 39 en 123a Zvw)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 639, houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) (wijzigt art. 50 Zvw)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 642, tot wijziging van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten (Wet uitwerking autobrief) (wijzigt art. 49 (2x) Zvw)

WET van 2 februari 2012, Stb. 2012, 77, houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland) (wijzigt artt. 1, 9d, 18g, 39, 69 en 124 Zvw)

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 381, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013 (wijzigt artt. 11a, 19, 39, 89 en 118a Zvw)

WET van 1 november 2012, Stb. 2012, 544, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2012) (wijzigt artt. 43 en 69 Zvw))

WET van 13 december 2012, Stb. 2012, 679, tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een daarop gebaseerd regime voor bepaalde kleinere verzekeraars (Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II) (wijzigt art. 1 Zvw))

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 669, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (overige fiscale maatregelen 2013) (wijzigt art. 42 (2x) en 43 Zvw))

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 682, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (wijzigt artt. 69, 116, 117 en 122a Zvw)

WET van 10 juli 2013, Stb. 2013, 316, houdende aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) (wijzigt artt. 1, 4, 9, 18g, 35, 69, 70, 86 en 118a Zvw)

WET van 27 november 2013, Stb. 2013, 522, tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico’s voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg (wijzigt art. 93a Zvw)

WET van 4 december 2013, Stb. 2013, 560, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen, alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013) (wijzigt artt. 1, 14, 32, 33 (2x), 34, 39, 57, 68, 69, 70, 73a (2x), 74, 75 (2x), 76 (2x), 89 en 122a (2x) Zvw)

WET van 11 december 2013, Stb. 2013, 578, tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (wijzigt artt. 1 (3x), 9a (2x), 9b (2x), 9c (2x), 9d (2x), 18c (2x), 18d (2x), 18e (2x), 18f (2x), 18g (2x), 26 (2x), 31 (2x), 32 (2x), 33 (2x), 34 (2x), 34a (2x), 35 (2x), 37 (2x), 39 (2x), 40 (2x), 55 (2x), 56 (2x), 58 (2x), 59 (2x), 59a (2x), 59b (2x), 60 (2x), 64 (2x), 65 (2x), 66 (2x), 66a (4x), 66b (2x), 66c (2x), 66d (2x), 66e (2x), 66f (2x), 67 (2x), 68 (2x), 69 (2x), 70 (2x), 71 (3x), 72 (2x), 73 (2x), 74 (2x), 75 (2x), 76 (2x), 88 (2x), 89 (2x), 90 (2x), 91 (3x), 92 (2x), 93 (2x), 114 (2x), 116 (2x), 118a (2x) en 122a (2x) Zvw)

WET van 1 maart 2014, Stb. 2014, 105, inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet) (wijzigt artt. 14 en 86 Zvw)

WET van 4 juni 2014, Stb. 2014, 259, tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (wijzigt artt. 1, 11a, 39, 88, 89 en 118a (2x) Zvw)

WET van 9 juli 2014, Stb. 2014, 280, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) (wijzigt artt. 14a, 39 en 54a Zvw)