MEMORIE VAN TOELICHTING

Relevante overige regelgeving:
- Ziekenfondswet (vervallen)
- Zorgverzekeringswet

 

 

Inhoudsopgave IZvw

Hoofdstuk 1 Definities art. 1
Hoofdstuk 2 Invoering van de Zorgverzekeringswet artt. 2.1.1 - 2.5.9
§ 2.1x Overgangsrecht Ziekenfondswet artt. 2.1.1 - 2.1.13
§ 2.2x Overgangsrecht Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 artt. 2.2.1 - 2.2.6
§ 2.3x Overgangsrecht Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden artt. 2.3.1 - 2.3.2
§ 2.4x Wijzigingen in de Wet op de zorgtoeslag en de Zorgverzekeringswet (vervallen) artt. 2.4.1 - 2.4.3
§ 2.5x Invoering Zorgverzekeringswet artt. 2.5.1 - 2.5.9
Hoofdstuk 3 Wijziging van andere wetten artt. 3.1.1 - 3.8.22
§ 3.1x Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten artt. 3.1.1 - 3.1.7
§ 3.2x Volksgezondheid, Welzijn en Sport, overige wetten (vervallen) artt. 3.2.1 - 3.2.32
§ 3.3x Justitie (vervallen) artt. 3.3.1 - 3.3.10
§ 3.4x Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (vervallen) artt. 3.4.1 - 3.4.6
§ 3.5x Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (vervallen) artt. 3.5.1 - 3.5.2
§ 3.6x Financiën artt. 3.6.1 - 3.6.11
§ 3.7x Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vervallen) artt. 3.7.1 - 3.7.2
§ 3.8x Sociale Zaken en Werkgelegenheid (vervallen) artt. 3.8.1 - 3.8.22
Hoofdstuk 4 Overige bepalingen artt. 4.1 - 4.2
Hoofdstuk 5 Slotbepalingen artt. 5.1 - 5.4
xxxxxxxxxxxr   xxxxxxxxxxxxxxxx

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 30 124.
Handelingen II 2004-2005, blz. 5870-5896, 6056-6057.
Kamerstukken I 2004-2005, 30 124 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2005-2006, blz. 1-33, 50-69, 83-97, 102-103.

Geschiedenis:
Staatsblad 2005, 525Staatsblad 2005, 573Staatsblad 2005, 708Staatsblad 2006, 415Staatsblad 2006, 547Staatsblad 2006, 605Staatsblad 2006, 630Staatsblad 2006, 644Staatsblad 2007, 503Staatsblad 2007, 540Staatsblad 2008, 606Staatsblad 2009, 17Staatsblad 2011, 288Staatsblad 2013, 560Staatsblad 2013, 578Staatsblad 2014, 494Staatsblad 2015, 502Staatsblad 2015, 503Staatsblad 2016, 173Staatsblad 2016, 206Staatsblad 2017, 146.

 

 

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 525, houdende invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet). Inwerkingtreding: 1 januari 2006 (Stb. 2005, 649).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering van de Zorgverzekeringswet en enkele daarmee samenhangende onderwerpen te regelen, zulks onder intrekking van de Ziekenfondswet, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden en onder aanpassing van diverse andere wetten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Definities

 

Art. 1. [Begripsbepalingen]  [GeschiedenisMvTversie 6 oktober 2005Stb. 2013, 560Stb. 2013, 578Stb. 2016, 206]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. Zorginstituut: het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;
c. vervallen;
d. vervallen;
e. vervallen;
f. vervallen;
g. verzekeraar: een verzekeraar als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Zorgverzekeringswet;
h. zorgverzekeraar: een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet;
i. zorgverzekering: de verzekering, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet;
j. verzekeringsplichtige: de verzekeringsplichtige, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Zorgverzekeringswet;
k. inhoudingsplichtige: de inhoudingsplichtige, bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Zorgverzekeringswet;
l. Ziekenfondswet: de Ziekenfondswet zoals die luidde onmiddellijk vóór de inwerkingtreding van deze wet;
m. Algemene Kas: de Algemene Kas, bedoeld in artikel 1q van de Ziekenfondswet;
n. ziekenfonds: de rechtspersoon die onmiddellijk vóór de inwerkingtreding van deze wet krachtens artikel 34 van de Ziekenfondswet was toegelaten om als ziekenfonds werkzaam te zijn;
o. zorgautoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, bedoeld in artikel 3 van de Wet marktordening gezondheidszorg.

 

 

HOOFDSTUK  2

Invoering van de Zorgverzekeringswet

 

§ 2.1.  Overgangsrecht Ziekenfondswet

 

Art. 2.1.1. [Intrekking Zfw]  [GeschiedenisMvTversie 6 oktober 2005]
De Ziekenfondswet wordt ingetrokken.

 

Art. 2.1.2. [Overgangsrecht 1 januari 2006 Zfw]  [GeschiedenisMvTversie 6 oktober 2005]
-1. Ten aanzien van aanspraken, rechten en verplichtingen welke bij of krachtens de Ziekenfondswet zijn ontstaan vóór het tijdstip van intrekking van die wet, dan wel na dat tijdstip zijn ontstaan ter zake van de afwikkeling van die wet, blijft het recht van toepassing zoals dat gold voorafgaand aan dat tijdstip, behoudens voor zover ter zake in deze wet afwijkende regels zijn gesteld.
-2. Ten aanzien van bezwaar en beroep tegen een besluit op grond van het bepaalde bij of krachtens deze paragraaf is het recht zoals dat gold voorafgaand aan het tijdstip van intrekking van de Ziekenfondswet van toepassing.
-3. Een rechtspersoon welke voorafgaand aan het tijdstip van intrekking van de Ziekenfondswet werkzaam was als ziekenfonds, dan wel zijn rechtsopvolger onder algemene titel, heeft de hoedanigheid van ziekenfonds ter zake van de afwikkeling van die wet.
-4. De bestuursorganen die op grond van het bepaalde bij of krachtens de Ziekenfondswet een taak hebben bij de uitvoering van die wet, dragen overeenkomstig de bepalingen van deze wet zorg voor een zorgvuldige afwikkeling van die taak.

 

Art. 2.1.3. Vervallen[GeschiedenisMvTversie 6 oktober 2005Stb. 2016, 206]

 

Art. 2.1.4. Vervallen[GeschiedenisMvTversie 6 oktober 2005Stb. 2016, 206]

 

Art. 2.1.5. [Verjaring vorderingen op ziekenfonds]  [GeschiedenisMvTversie 6 oktober 2005]
-1. Personen en instellingen die ter zake van verleende zorg een vordering hebben op een verzekerde die aanspraak heeft op gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten van die zorg door een ziekenfonds, zenden, op straffe van verval van hun vorderingsrecht, vóór 1 januari 2008 een nota aan de verzekerde.
-2. De aanspraak van een verzekerde jegens een ziekenfonds op vergoeding van de kosten van zorg, bedoeld in het eerste lid, vervalt indien het verzoek om vergoeding niet is gedaan vóór 1 april 2008.

 

Art. 2.1.6. [Opzegging Zfw-overeenkomsten]  [GeschiedenisMvTversie 6 oktober 2005]
-1. In afwijking van hetgeen is overeengekomen, kunnen overeenkomsten als bedoeld in artikel 44 van de Ziekenfondswet door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee maanden worden opgezegd.
-2. Personen en instellingen die uit hoofde van een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid jegens een ziekenfonds vorderingen hebben, zenden op straffe van verval van hun vorderingsrecht vóór 1 januari 2008 aan het ziekenfonds een nota met de voor het verlenen van zorg aan de verzekerden van het ziekenfonds in rekening te brengen bedragen, met inachtneming van de ter zake overeengekomen voorwaarden van administratieve aard.

 

Art. 2.1.7. [Eindverslag en financieel verslag afwikkeling Zfw]  [GeschiedenisMvT versie 6 oktober 2005]
-1. Onverminderd de artikelen 43e en 43f van de Ziekenfondswet zenden de ziekenfondsen vóór 1 november 2008 aan het College zorgverzekeringen:
a. een eindverslag over de afwikkeling van de uitvoering van de Ziekenfondswet; en
b. een financieel verslag over de afwikkeling van de uitvoering van de Ziekenfondswet, dat vergezeld gaat van een verklaring van een accountant omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede van een rapport van de accountant over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de beheerskosten en de kosten van verstrekkingen en vergoedingen.
-2. Vóór 1 juli 2009 verricht het College zorgverzekeringen de nadere vaststelling, bedoeld in artikel 19, vijfde lid, van de Ziekenfondswet, met betrekking tot de jaren vóór de intrekking van de Ziekenfondswet waarvoor zulks nog niet is geschied.
-3. Voor zover na het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, onherroepelijk wordt vastgesteld dat een ziekenfonds als uitvoerder van de Ziekenfondswet gehouden is tot betaling van een vóór 1 januari 2008 tegen het ziekenfonds ingestelde vordering, dan wel na het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, betaling ontvangt ter zake van een door het ziekenfonds ingestelde vordering, komt het betaalde, onderscheidenlijk ontvangen, bedrag ten laste, onderscheidenlijk ten gunste, van het ziekenfonds of zijn rechtsopvolger onder algemene titel.

 

Art. 2.1.7a. [Nieuwe nadere vaststelling uitkering aan ziekenfondsen over 2005]  [GeschiedenisStb. 2013, 560 + bis]
-1. In afwijking van artikel 2.1.7, tweede lid, verricht het Zorginstituut binnen een halfjaar na inwerkingtreding van dit artikel met betrekking tot het jaar 2005 een nieuwe nadere vaststelling als bedoeld in artikel 19, vijfde lid, van de Ziekenfondswet.
-2. De gegevens die gebruikt worden voor de nieuwe nadere vaststelling, bedoeld in het eerste lid, zijn gelijk aan de gegevens die zijn gebruikt voor de nadere vaststelling, bedoeld in artikel 2.1.7, tweede lid, met dien verstande dat voor de nieuwe nadere vaststelling rekening wordt gehouden met na 1 juli 2009 over de jaren 2002 tot en met 2005 door de zorgautoriteit per ziekenfonds berekende verschillen tussen opbrengsten en budgetten van ziekenhuizen.
-3. De nieuwe nadere vaststelling, bedoeld in het eerste lid, geschiedt op basis van de regelgeving zoals deze met betrekking tot het jaar 2005 gold, met dien verstande dat uit de nieuwe nadere vaststelling voortvloeiende financiële verplichtingen direct met 's Rijks schatkist worden verrekend.

 

Art. 2.1.7b. [Verrekening opbrengstresultaten over 2002 t/m 2005]  [GeschiedenisStb. 2013, 560 + bis]
-1. Het Zorginstituut merkt na 1 juli 2009 bekend geworden, over de jaren 2002 tot en met 2005 door de zorgautoriteit berekende verschillen tussen opbrengsten en budgetten van dialysecentra, van radiotherapeutische centra, van centra voor erfelijkheidsonderzoek en van epilepsiecentra aan als kosten van het macrodeelbedrag vaste kosten van ziekenhuisverpleging, waarna het instituut deze bedragen uiterlijk 1 januari 2013 verrekent.
-2. Indien de in artikel 2.1.9, derde lid, bedoelde situatie optreedt, ziet de in dat lid geregelde, onmiddellijk opeisbare vordering jegens het ziekenfonds of zijn rechtsopvolger onder algemene titel, mede op de op grond van het eerste lid verrekende bedragen.

 

Art. 2.1.8. Vervallen[GeschiedenisMvTversie 6 oktober 2005Stb. 2006, 415Stb. 2016, 206]

 

Art. 2.1.9. [Afdracht ziekenfondsreserve aan Algemene Kas]  [GeschiedenisMvTversie 6 oktober 2005Stb. 2006, 415Stb. 2013, 578Stb. 2015, 502Stb. 2015, 503]
-1. Onverminderd artikel 43d, eerste lid, van de Ziekenfondswet heeft het Zorginstituut ten behoeve van de Algemene Kas op 1 juli 2009 een onmiddellijk opeisbare vordering op het ziekenfonds ten belope van de som van de reserve Ziekenfondswet en de middelen waarover het ziekenfonds ten behoeve van de uitvoering van de verzekering ingevolge die wet de beschikking heeft gekregen, voor zover deze door het

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.