WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 525, houdende invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet)

WET van 10 november 2005, Stb. 2005, 573, houdende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt artt. 3.8.2, 3.8.12 (2x) en 3.8.18 IZvw)

BESLUIT van 9 december 2005, Stb. 2005, 649, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toelating zorginstellingen, de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (t.a.v. art. 5.2 IZvw)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 708, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) (wijzigt artt. 3.1.1, 3.8.5, 3.8.12 en 3.8.18 IZvw)

WET van 7 juli 2006, Stb. 2006, 415, houdende regels inzake marktordening, doelmatigheid en beheerste kostenontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg (Wet marktordening gezondheidszorg) (wijzigt artt. 2.1.8, 2.1.9 en 4.1 (2x) IZvw)

WET van 20 oktober 2006, Stb. 2006, 547, tot wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met de vereenvoudiging van de procedure ter vaststelling van de standaardpremie als grondslag voor de zorgtoeslag en als gevolg hiervan een wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (wijzigt art. 2.5.8 IZvw)

WET van 20 november 2006, Stb. 2006, 605, houdende invoering van de Wet op het financieel toezicht en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht) (wijzigt artt. 3.6.7 en 3.6.10 IZvw)

WET van 22 november 2006, Stb. 2006, 630, tot wijziging van het tijdstip waarop de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg deel uitmaakt van de aanspraken ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet (wijzigt art. 2.5.9 IZvw)

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 644, tot wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2006) (wijzigt artt. 2.5.7, 2.5.8, 3.1.1, 3.2.4, 3.3.2, 3.5.1 en 3.8.12 IZvw)

WET van 6 december 2007, Stb. 2007, 503, houdende wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2007) (wijzigt art. 3.6.8 IZvw)

WET van 13 december 2007, Stb. 2007, 540, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering) (wijzigt artt. 2.2.5 en 2.2.6 IZvw)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 606, tot regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) (wijzigt art. 4.2 IZvw)

WET van 29 december 2008, Stb. 2009, 17, tot wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met voortzetting van de subsidiëring van de MEE-organisaties (wijzigt art. 3.1.7 IZvw)

WET van 6 juni 2011, Stb. 2011, 288, tot wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) (wijzigt art. 2.5.8 IZvw)

WET van 4 december 2013, Stb. 2013, 560, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen, alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013) (wijzigt artt. 1, 2.1.7a (2x), 2.1.7b (2x), 2.2.2a (2x) en 2.2.2b IZvw)

WET van 11 december 2013, Stb. 2013, 578, tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (wijzigt artt. 1, 2.1.9, 2.1.12, 2.2.2, 2.2.5 (2x), 2.5.1a, 3.1.4 (2x) en 3.1.7 IZvw)

WET van 3 december 2014, Stb. 2014, 494, houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) (wijzigt artt. 2.2.5, 2.5.9, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 4.1, 5.3 en 5.4 IZvw)

WET van 2 december 2015, Stb. 2015, 502, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) (wijzigt art. 2.1.9 IZvw)

WET van 2 december 2015, Stb. 2015, 503, tot wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw (wijzigt art. 2.1.9 IZvw)

WET van 8 april 2016, Stb. 2016, 173, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (wijzigt artt. 2.2.5 en 3.1.4 IZvw)

WET van 18 mei 2016, Stb. 2016, 206, tot wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016) (wijzigt artt. 1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.8, § 2.4, 3.1.1, 3.1.2, § 3.2, § 3.3, § 3.4, § 3.5, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.6, 3.6.8, 3.6.9, § 3.7, § 3.8 en 5.3 IZvw)

WET van 22 maart 2017, Stb. 2017, 146, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet Zvw 2016) (wijzigt art. 2.1.12 IZvw)

WET van 5 februari 2020, Stb. 2020, 67, tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2020) (wijzigt art. 2.5.5 IZvw)