blz. 1  

Kamerstukken II 2004-2005, 30 124

Invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Algemeen
2 Overgangsrecht Ziekenfondswet
2.1 Afwikkeling Zfw
2.2 Reserves ziekenfondsen en vergunning uitvoering Zvw
3 Overgangsrecht Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998
3.1 Omslagregeling
3.2 Wtz 1998-verzekerden in het buitenland
3.3 Afbouw werkzaamheden Stichting uitvoeringsorganisatie omslagregeling (Suo)
3.4 Studenten
4 Overgangsrecht Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden
5 Overgangsrecht Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
6 Overgang verzekerden
6.1 Algemeen
6.2 Overgang verzekerden in het kader van een publiekrechtelijke ziektekostenverzekering
7 Saldering in verband met CAO-afspraken
8xxxr Adviesorganen
xArtikelsgewijs
Hoofdstuk 1. Definities (art. 1)
Hoofdstuk 2. Invoering van de Zorgverzekeringswet (artt. 2.1.1 - 2.5.9)
§ 2.1 Overgangsrecht Zfw (artt. 2.1.1 - 2.1.13)
§ 2.2 Overgangsrecht Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 (artt. 2.2.1 - 2.2.4)
§ 2.3 Overgangsrecht Wet MOOZ (artt. 2.3.1 - 2.3.2)
§ 2.4 Wijzigingen in de Wzt en de Zvw (artt. 2.4.1 - 2.4.3)
§ 2.5 Invoering Zvw (artt. 2.5.1 - 2.5.9)
Hoofdstuk 3. Wijziging van andere wetten (artt. 3.1.1 - 3.8.22)
§ 3.1 Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (artt. 3.1.1 - 3.1.7)
§ 3.2 Volksgezondheid, Welzijn en Sport, overige wetten (artt. 3.2.1 - 3.2.32)
§ 3.3 Justitie (artt. 3.3.1 - 3.3.10)
§ 3.4 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (artt. 3.4.1 - 3.4.6)
§ 3.5 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (artt. 3.5.1 - 3.5.2)
§ 3.6 Financiën (artt. 3.6.1 - 3.6.11)
§ 3.7 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (artt. 3.7.1 - 3.7.2)
§ 3.8 Sociale Zaken en Werkgelegenheid (artt. 3.8.1 - 3.8.22)
Hoofdstuk 4. Overige bepalingen (artt. 4.1 - 4.2)
Hoofdstuk 5. Slotbepalingen (artt. 5.1 - 5.3)
 

 

 

[Algemeen, red.]

 

1. Algemeen


     Het onderhavige wetsvoorstel regelt aspecten die voortvloeien uit de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de daarmee samenhangende intrekking van de Ziekenfondswet (Zfw), de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 (Wtz 1998) en de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden (Wet MOOZ), alsmede de noodzakelijke technische overgangsregelingen. Deze Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (IZvw) is aangekondigd in de memorie van toelichting (algemeen deel, hoofdstuk XII, Overgangssituatie) bij het wetsvoorstel tot regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet) (Kamerstukken 2003-2004, 29 763, nr. 3).
     Naast technische wijzigingen van andere wetten bevat dit wetsvoorstel ook enkele inhoudelijke voorstellen. In de brieven aan de Tweede Kamer van 3 december 2004 (Kamerstukken 2004-2005, 29 762 en 29 763, nr. 15) en van 18 maart 2005 (Kamerstukken 2004-2005, 29 762 en 29 763 nr. 27) is het voorstel van wet toegelicht.

     De overgang van het bestaande naar het nieuwe verzekeringsstelsel dient uiteraard zorgvuldig te gebeuren. Om dit te bewerkstelligen, wordt in dit wetsvoorstel, globaal geduid, het volgende geregeld:
- De werkzaamheden van de ziekenfondsen zullen ophouden te bestaan. Dit wetsvoorstel voorziet in de afwikkeling van de Zfw en in een soepele overstap van ziekenfonds naar zorgverzekeraar, zowel in juridisch als in financieel opzicht. De ziekenfondsen die ervoor kiezen te gaan werken als zorgverzekeraar kunnen de door hen opgebouwde wettelijke reserves inbrengen bij de start van de uitvoering van de Zvw.
- Wet- en regelgeving die bij de invoering van de Zvw zal vervallen. Dit betreft de thans bestaande specifieke wetgeving op het terrein van de ziektekostenverzekeringen, naast de al genoemde Zfw, de Wtz 1998 en de Wet MOOZ. De financiële afwikkeling van deze twee laatstgenoemde wetten wordt eveneens in deze wet geregeld. De op deze wetten gebaseerde lagere regelgeving komt van rechtswege te vervallen door het vervallen van deze wetten.
- In verband met het verdwijnen van de Wtz 1998 zullen ook de  blz. 2  werkzaamheden van de Stichting uitvoering omslagregelingen (Suo) worden afgebouwd. De wet voorziet in deze afwikkeling.
- De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) behoeft op een aantal punten aanpassing. Dit betreft regels inzake de nu nog in de Zfw geregelde AWBZ-taken van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ), toezicht en een overgangsregeling op het terrein van subsidies. De vrijwillige AWBZ-verzekering wordt ingetrokken omdat vrijwel alle betrokkenen onder de bescherming gaan vallen van de EU-socialezekerheidsverordening [Verordening (EEG) nr. 1408/71; zie ook Verordening (EG) nr. 883/2004, red.] of bilaterale socialezekerheidsverdragen. Er wordt voorzien in een overgangsregeling.
- Hoewel er in dit voorstel van wet geen bepalingen over zijn opgenomen, wordt wel toegelicht hoe de overgang van verzekerden van de bestaande verzekering naar een verzekering uit hoofde van de Zvw plaatsvindt.
- Bij CAO wordt veelal een tegemoetkoming inzake de ziektekostenpremie geregeld die de werknemer van de werkgever ontvangt. De regering heeft de sociale partners gevraagd te voorkomen dat werkgevers met ingang van 2006 zowel een tegemoetkoming aan werknemers moeten betalen op grond van lopende CAO-afspraken als - op grond van de Zvw - een vergoeding voor de door de werknemers te betalen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Voor het geval dat de sociale partners er niet in slagen een dergelijke afspraak te maken, regelt dit wetsvoorstel dat de vergoeding door de werkgever ingevolge bestaande CAO-verplichtingen in mindering mag worden gebracht op de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zvw. Hiermee geeft de regering invulling aan de motie van de Tweede Kamer bij de behandeling van de Zvw waarin erop wordt aangedrongen om in dit wetsvoorstel hierover een bepaling op te nemen (Kamerstukken 2004-2005, 29 763, nr. 54).
- Regelgeving die noodzakelijk is om de invoering van de Zvw te ondersteunen. In ieder geval wordt geregeld dat een particuliere ziektekostenverzekering van rechtswege eindigt voor zover de dekking ervan gelijk is aan de dekking van een ten behoeve van de verzekerde gesloten zorgverzekering. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.