Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Ziektewet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2005

 

REGELING  ONTHEFFING  GARANTIEPLICHT  ZW

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2006
(art. 4, onderdeel H, IWfsv)

 
 

24 februari 2003, Stcrt. 2003, 41
Inwerkingtreding: 1 maart 2003
(T.a.v. art. 63:2 ZW)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, houdende aanwijzing van overheidswerkgevers die zijn ontheven van de garantieplicht van artikel 63, eerste lid, van de Ziektewet

20 februari 2003/nr. SV/A&L/03/3128

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van FinanciŽn;
     Gelet op artikel 63, tweede lid, van de Ziektewet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Als overheidswerkgever als bedoeld in artikel 63, tweede lid, van de Ziektewet wordt aangewezen de overheidswerkgever die op grond van artikel 75, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is ontheven van de verplichting tot het overleggen van een schriftelijke garantie als bedoeld in de eerste zin van dat lid.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet eigen risico dragen Ziektewet in werking treedt.

 

Art. 3. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ontheffing garantieplicht ZW.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 24 februari 2003.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.

 

 

 

TOELICHTING
[24 februari 2003]

 

     De onderhavige ministeriŽle regeling is getroffen naar aanleiding van de Wet eigen risico dragen Ziektewet. Het met die wet in de Ziektewet op te nemen artikel 63 biedt werkgevers de mogelijkheid om voor hun vangnetwerknemers zelf het Ziektewetrisico te dragen; in voorkomende gevallen betaalt de eigen risico dragende werkgever zelf de uitkeringen op grond van de Ziektewet (ZW) aan zijn vangnetwerknemers. Het is niet mogelijk om ten aanzien van alle vangnetwerknemers het eigen risico te dragen. Het eigen risico dragen is beperkt tot personen als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel a, b en c, van de ZW.
     Een werkgever die eigenrisicodrager wil worden, dient - op grond van artikel 63, eerste lid, onderdeel a, van de ZW - aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) een schriftelijke garantie over te leggen waaruit blijkt dat een kredietinstelling of verzekeraar zich garant stelt voor de verplichtingen die de werkgever heeft uit hoofde van het eigenrisicodragerschap voor de ZW. Op grond van artikel 63, tweede lid, van de ZW zijn vrijgesteld van deze verplichting de overheidswerkgevers, bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, voor zover bij ministeriŽle regeling aangewezen.
     Een zelfde wettelijke vrijstellingsmogelijkheid is opgenomen in artikel 75, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Evenals voor het eigenrisicodragerschap voor de WAO geldt namelijk ook voor het eigenrisicodragerschap voor de ZW dat het niet voorstelbaar is dat overheidswerkgevers, die deel uitmaken van de Staat, in betalingsonmacht zullen komen te verkeren. Hierdoor ligt het niet voor de hand om van deze overheidswerkgever een schriftelijke garantie te verlangen. Om deze reden hoeven zij dan ook geen schriftelijke garantie over te leggen om toestemming te verkrijgen om eigenrisicodrager te worden.
     De overheidswerkgevers, die op grond van artikel 75, eerste lid, van de WAO ontheven zijn van de verplichting tot het overleggen van een schriftelijke garantie, worden door middel van de onderhavige ministeriŽle regeling eveneens in het kader van de ZW ontheven van deze verplichting.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Ziektewet | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x