Geschiedenis van deze beleidsregel:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-07-2018     Stcrt. 2018, 35700 Stcrt. 2018, 35700
01-04-2017   Nieuwe regeling Stcrt. 2017, 35 Stcrt. 2017, 35

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikelen 38, vierde lid,¹ 38a, achtste lid, 38b, vierde lid, en 63c, tweede lid, van de Ziektewet en 2a en 2b van het Boetebesluit socialezekerheidswetten;

1. Volgens de redactie dient "vierde lid" te worden vervangen door: derde lid.

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. melding: een mededeling als bedoeld in artikel 38, eerste en tweede lid, artikel 38a, tweede, derde, vijfde, zesde en zevende lid, artikel 38aa, eerste en tweede lid, artikel 38b, tweede en derde lid, en artikel 63c, tweede lid, van de Ziektewet;
b. Digipoort: een landelijk werkend digitaal systeem voor gegevensverwerking, waarin de onder a bedoelde meldingen worden verwerkt;
c. verzuimmelder: een UWV-internetapplicatie die het mogelijk maakt meldingen als bedoeld onder a te doen;
d. storing: het (tijdelijk) slecht of niet functioneren van het systeem als bedoeld onder b of c waardoor de digitale aanlevering van meldingen als bedoeld onder a niet mogelijk is.

 

Art. 2.
Een te late melding is verwijtbaar als de oorzaak van de te late melding binnen de invloedssfeer van de werkgever ligt.

 

Art. 3.
De boete die is berekend met toepassing van de artikelen 2b of 2c van het Boetebesluit socialezekerheidswetten wordt met 50% verlaagd indien

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.