Geschiedenis van dit reglement:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-04-2017   Nieuwe regeling Stcrt. 2017, 16428 Stcrt. 2017, 16428

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 54 van de Ziektewet en artikel 3:16 van de Wet arbeid en zorg;

     Besluit:

 

 

HOOFDSTUK  1

Inleidende bepalingen

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
b. werkgever: de werkgever in de zin van de Ziektewet en de werkgever in de zin van artikel 3:6 van de Wet arbeid en zorg;
c. verzekerde: de werknemer in de zin van de Ziektewet en de werknemer en de gelijkgestelde in de zin van artikel 3:6 van de Wet arbeid en zorg;
d. Wazo-uitkering: uitkering in verband met zwangerschap en bevalling, adoptie of pleegzorg, als bedoeld in de artikelen 3:7, 3:8 en 3:9 van de Wet arbeid en zorg;
e. ongeschiktheid: de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid als gevolg van ziekte, bedoeld in artikel 19 van de Ziektewet;
f. wijzigingsformulier: een door het UWV aan de verzekerde ter beschikking gesteld formulier waarop deze wijziging van de voor de beoordeling van het recht op of de hoogte van het ziekengeld noodzakelijke gegevens vermeldt;
g. formulier inkomstenopgave: een door het UWV aan de verzekerde periodiek ter beschikking gesteld formulier waarop deze de voor de beoordeling van de hoogte van het ziekengeld noodzakelijke gegevens vermeldt.

 

 

HOOFDSTUK  2

De uitbetaling van ziekengeld en Wazo-uitkering

 

Art. 2. De uitbetaling
-1.  Het UWV betaalt het ziekengeld en de Wazo-uitkering aan de verzekerde.
-2. Indien dit door het UWV met de werkgever is overeengekomen, betaalt het UWV

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.